Kennisbank

2014 – Verslag netwerkbijeenkomst 14 november 2014 over Zorg

Impressie van de discussie over wijkzorg

De discussie spitste zich toe op drie thema’s (stadsdorp profiel, toekomstige behoeften en dialoog met de wijkzorg). De inhoud wordt hieronder kort weergegeven. Daarnaast werd een aantal vragen gesteld (zie hieronder) die binnen de beschikbare tijd niet of nauwelijks beantwoord konden worden.

  1. Het profiel van het stadsdorp

Algemene opvatting is dat het kernwoord van het profiel nabuurschap is. Alle initiatieven moeten vanuit dat begrip kunnen worden verklaard. Daarmee onderscheiden stadsdorpers zich van vrijwilligers (globale motivatie gericht op welzijn medemens) en mantelzorgers (relationele motivatie). De motivatie van stadsdorpers om iets te doen vloeit voort uit het ‘buurtgevoel’: je kunt toch niet laten gebeuren dat …

Hoe het nabuurschap zich ontwikkelt is een doorlopend proces. De nadrukkelijke wens is: wees duidelijk in de beeldvorming over dit burgerinitiatief.

Het is daarom van belang om stadsdorp-initiatieven te motiveren met concrete verhalen uit de buurt. Om die reden inventariseren veel stadsdorpen de behoeften van (oudere) bewoners. Sommige stadsdorpen willen ook aanbod voor jongere buurtbewoners ontwikkelen, maar dat gaat moeizaam.

  1. Welke behoeften hebben oudere buurtbewoners?

Stadsdorpen Zuid, Nieuwmarkt, Rivierenbuurt inventariseren op dit moment behoeften van bewoners, algemene wensen maar bijvoorbeeld ook ten aanzien van plotselinge uitval, beelden over hun leefplan. Deze  stadsdorpen wordt gevraagd de verzamelde informatie te delen met andere stadsdorpen. Er is ook aandacht voor de behoefte aan wijkgerichte infrastructurele voorzieningen, omdat in de laatste tijd veel voorzieningen zijn verdwenen. Niet al het oude moet behouden worden, maar om aan te geven wat wel nodig is om te behouden moet je wel een duidelijk (dat wil zeggen onderbouwd met verhalen) beeld hebben van de behoeften

  1. Hoe kun je de dialoog met de wijkzorg op gang brengen?

Het is van groot belang om de dialoog te voeren met alle betrokken partijen  en op gang te brengen met concrete voorbeelden. Je moet voorkomen dat men naar elkaar gaat wijzen. Het verdient aanbeveling dat de kenniskring zorg in het eerste kwartaal van 2015 een breed debat voert met de betrokken partijen over het ideaalbeeld van de wijkzorg,  de rol van de stadsdorpen en verwachtingen van de stadsdorpen. Zo’n debat zal vanzelfsprekend een globaal karakter dragen vanwege de verschillen tussen de wijken en de posities van stadsdorpen. Het kan echter helpen om de dialoog op wijkzorgniveau tussen professionals en het stadsdorp te steunen.

Informatieve vragen

  1. Kan een stadsdorp informatie krijgen over de zorgconsumptie?
  2. Hoe kom je in contact met de wijkzorg?
  3. Waar kun je terecht met een acuut probleem?