Kennisbank

2014 – Verslag netwerkbijeenkomst over zorg 13 juni 2014

Uitwisseldag Amsterdamse Stadsdorpen juni 2014: gesprek over zorg.

De Kenniskring Zorg Amsterdamse Stadsdorpen formuleerde drie vragen aan de hand waarvan is gediscussieerd en gaf vooraf toelichting op de twee niveaus voor de discussie:

  1. Het Wijkzorgteam en de inrichting daarvan en het aanbestedingsproces  daarover denken wij dat wij onze ideeën onder de aandacht van publiek moeten brengen
  2. Het niveau van de werkelijke zorg op wijkniveau, de kwaliteit van de dienstverlening en de communicatie daarover.

De vragen:

  1. Willen/kunnen de stadsdorpen kwaliteitseisen stellen aan de wijkzorg (bijvoorbeeld maximaal 2 professionals/cliënt; flexibiliteit indicatiecriteria)? Zo ja, doet elk stadsdorp dat op zijn eigen manier, of is er afstemming tussen stadsdorpen wenselijk?
  2. Welke relatie zou wenselijk zijn tussen stadsdorp en de wijkzorgteams? Wat vind je van een verzoek om hulp aan het stadsdorp op initiatief van het wijkzorgteam?
  3. In het algemeen is er binnen het stadsdorp meer aanbod dan vraag naar hulp. Hoe gaan de stadsdorpen om met het evenwicht tussen vraag en aanbod van ondersteuning?

Ad a. Willen/kunnen de stadsdorpen kwaliteitseisen stellen aan de wijkzorg (bijvoorbeeld maximaal 2 professionals/cliënt; flexibiliteit indicatiecriteria)? Zo ja, doet elk stadsdorp dat op zijn eigen manier of is er afstemming tussen stadsdorpen wenselijk?

Uitkomst Ronde 1 De algemene mening is dat wij  wel kwaliteitseisen zouden moeten verwoorden, zonder te hoge verwachtingen. Daarbij niet vergeten dat voor invloed een positie nodig is en vertegenwoordiging bij beslissers. Er wordt gesteld: wij zijn een burgerinitiatief en kunnen eisen stellen. De vraag is of je dan geen juridische status moet hebben. Tevens werd gesuggereerd om de huisartsen bij het kwaliteitsvraagstuk te betrekken.

Uitkomst Ronde 2 komt naar voren: je kunt geen eis stellen, wel eisen onder de aandacht brengen en je stem laten horen.

Niet ieder is het daarmee eens er wordt gedacht dat je gemeenschappelijk wel degelijk invloed kunt uitoefenen en de gemeente kwaliteitseisen kunt stellen. Maar in dat geval is samenwerking tussen stadsdorpen essentieel.

Ad b. Welke relatie zou wenselijk zijn tussen stadsdorp en de wijkzorgteams? Wat vind je van een verzoek op hulp aan het stadsdorp op initiatief van het wijkzorgteam?

Uitkomst Ronden:

Samenwerken lijkt onvermijdelijk. Er wordt uitgebreid gesproken over grenzen. Stel er wordt hulp gevraagd, of stel iemand aan de keukentafel krijgt de tip lid te worden van het stadsdorp hoe staan wij  daar dan in.  Algemene vraag die gesteld werd: wat is de urgentie ons hier mee bezig te houden, alleen of gezamenlijk worden wij geen speelbal van de gemeente? Je kunt het ook omdraaien: door een sterke sociale cohesie (waarbij binnenbuurten een belangrijke rol spelen) krijg je zo’n dicht netwerk dat een indirecte vraag niet voor de hand ligt.

Ad c. In het algemeen is er binnen het stadsdorp meer aanbod dan vraag naar hulp. Hoe gaan de stadsdorpen om met het evenwicht tussen vraag en aanbod van ondersteuning?

Uitkomst Ronden:

De vraagverlegenheid vervaagt bij toenemende sociale cohesie. In veel gevallen vormen binnenbuurten daarbij een goed instrument. Tegelijkertijd moeten de hulp biedende stadsdorpers ondersteund worden met het oog op de noodzakelijke ‘sociale hygiëne’.

De uitwisseling leidde tot  de volgende conclusie, tevens gouden tip:

  • De relatie Stadsdorp en wijkzorgteam zal zonder meer tot stand komen. De verhouding binnen die relatie vraagt om heldere verwoording  vanuit de stadsdorpen naar de wijkzorgteams hoe zij die verhouding zien.  

Gezien veel Stadsdorpen zich de komende jaren verder ontwikkelen en wijkzorgteams dat ook zullen doen, zal deze verwoording om regelmatige bijstelling vragen.

De kenniskring kondigde een debat aan over de zorg velen van u hebben zich daarvoor opgegeven.

Stand van zaken eind augustus:

  • De kenniskring zorg heeft gereageerd op de WMO-verordening van de gemeente Amsterdam.
  • De kenniskring zorg organiseert in oktober een debat over de zorg. Mocht u zich nog niet hebben opgegeven op de uitwisseldag en wel geïnteresseerd zijn dan kunt u de stukken voor het debat opvragen bij