Kennisbank

2018 – Inspiratiebijeenkomst Kenniskring Zorg en Wonen van de Stadsdorpen van 9 maart 2018

De Kenniskring Zorg en Wonen van de Stadsdorpen organiseert jaarlijks een inspiratiebijeenkomst voor alle stadsdorpen om kennis en ervaring te delen over de activiteiten die de kenniskring en de overige, niet aangesloten stadsdorpen ontplooien op het gebied van zorg en wonen. Hieronder volgt een korte impressie van deze bijeenkomst dd. 9 maart 2018. Als u naar aanleiding hiervan belangstelling hebt om vanuit uw stadsdorp ook deel te nemen aan de activiteiten van de kenniskring, dan bent u van harte welkom. U kunt zich daartoe aanmelden bij kenniskringzorg.en.wonen@gmail.com. Vragen over deze impressie kunt ook naar dit adres sturen.

De bijeenkomst bestond uit twee delen. Het eerste deel richtte zich op de uitwisseling van ervaringen op het gebied van zorg en wonen. Het tweede deel op de stand van zaken en de werkwijze van de kenniskring.

Uitwisseling ervaringen zorg en wonen

  • Mensen ondersteunen gezond en actief oud te worden. Stadsdorp VondelHelmers en Bellamybuurt werken samen aan de ontwikkeling van begeleide gespreksgroepen van kleine gespreksgroepen waarin ouderen hun persoonlijke vragen over goed leven aan de orde kunnen stellen om op respectvolle wijze gezamenlijk oplossingen te zoeken. Het is soms nog mogelijk om je bij één van deze gespreksgroepen aan te sluiten.
  • Voorlichting over zorg en wonen binnen stadsdorpen. Veel stadsdorpen verzorgen voorlichting over zorg en wonen voor hun leden. Veelal gebeurt dit door middel van themabijeenkomsten en websites. Stadsdorp Zuid heeft een eigen zorgsupporter in dienst die gefinancierd wordt vanuit de ledenbijdrage. Deze zorgsupporter ondersteunt leden die zorgvragen hebben. Andere stadsdorpen hebben werkgroepen of contactpersonen die op verzoek leden ondersteunen om hun weg te vinden in de voorzieningen die de Gemeente biedt.
  • Ondersteunen zorgvraag zonder regie over te nemen. Stadsdorp Centrum-Oost heeft met steun van Plan van Aanpak Eenzaamheid Amsterdam ‘spillen’ aangesteld die op verzoek van (vooral) buurtcontactpersonen gesprekken voeren met potentiële zorgvragers. Deze spillen zijn vrijgestelde zorgprofessionals met een ruime ervaring op het gebied van zorgvragen. Die gesprekken leiden tot probleemverheldering en eventuele verwijzing naar onderdelen van de wijkzorg. Stadsdorp Elsrijk (Amstelveen) bezoekt periodiek in een bepaald gebied bewoners huis-aan-huis met een team van bewoners met kennis van zorg, een wijkcoach, buurtregisseur en wijkverpleegkundige. Dit leidt meestal tot vervolgacties.
  • Ondersteunen en adviseren bij woonvraagstukken. De kenniskring zorg en wonen volgt de ontwikkelingen op het gebied van ouderenhuisvesting en woningaanpassingen op de voet. Het blijkt niet goed mogelijk om de vergaarde informatie op de website van de stadsdorpen te zetten omdat de ontwikkelingen erg snel gaan. Er zijn goede websites[1] van algemene aard, maar actuele informatie over zaken die de regelgeving raken is lastig samenhangend in beeld te brengen.
  • Ruimte voor woningaanpassingen. De Stichting Age Friendly Wonen (voorgekomen uit de liftengroep van Stadsdorp Zuid) verkent mogelijkheden voor huisliften in Stadsdeel Zuid, er zit volgens hen beweging in. In Centrum-Oost heeft men dit echter ook verkend maar daarbij bleek dat verhuurders zich vaak verzetten, net als Er blijken veel meer creatieve oplossingen voor woningaanpassing te zijn zoals hoge toiletten, ladenkoelkast  enz, enz.
  • Aandacht voor vereenzaming. De ervaring met de spillen in SD Centrum Oost is dat stadsdorpers bij de spillen vereenzamende medebewoners melden als zij zich daar zorgen over maken. Stadsdorpen zijn overigens geen welzijnsorganisaties, maar zij kunnen wel preventief werken bij het terugdringen van vereenzaming. Het is van belang dat er “op rollatorafstand” ontmoetingsruimten zijn in de buurt. De gemeente heeft daarvoor geen helder beleid. Daardoor worden stadsdorpen vaak voor moeilijke afwegingen geplaatst.

 

Stand van zaken en de werkwijze van de kenniskring

  • Vooraf hebben de deelnemers de rapportage van de kenniskring over de stand van zaken en de werkzaamheden in voorgaande jaren ontvangen. Alle aanwezigen spreken waardering uit voor het werk van de kenniskring.
  • Het doel van kenniskring is samenwerken, deskundigheid opbouwen en deze onderling delen. Maar ook het incidenteel geven van gevraagd en ongevraagd advies aan beleidmakers als de kenniskring dat met specifieke door hen verworven kennis en ervaring nodig acht. Dat leidt tot enige discussie over het draagvlak voor deze externe adviezen.
  • Na enige discussie werd besloten dat je ervan uit moet kunnen gaan dat de kenniskring zorgvuldig en weloverwogen zal handelen en dat stadsdorpen die zich niet kunnen vinden in een bepaalde visie van de kenniskring dat dan (achteraf) kunnen laten weten, waarbij met de toon van de reactie zorgvuldigheid betracht zal worden.

In de rondvraag meldt Frans Oostrik (Stadsdorp Zuid) dat op voorstel van Stadsdorp Zuid en het platform ‘Nederland Zorgt voor Elkaar’ op 21 juni een “Dag van het Stadsdorp” gepland wordt. Dit zou plaatsvinden binnen het kader van het programma “We make the City” van Pakhuis de Zwijger. Marcella Blok (Stadsdorp VondelHelmers) meldt dat er op 28 juni ook een bijeenkomst gepland wordt in samenwerking met en bij  de Lucas Community.

[1] Bijvoorbeeld: https://www.hulpmiddelenwijzer.nl  en https://www.regelhulp.nl/

beide sites van de overheid;  zie ook https://www.anbo.nl/belangenbehartiging/wonen, maar ook de websites van stadsdorpen bieden informatie https://www.stadsdorpcentrumoost.nl/algemeen%20nieuws en https://stadsdorpweteringplus.nl/langer-thuis-wonen/