Kennisbank

2014 – Financiën – aanvraag start subsidie

Stadsdorp Centrum Oost ontwierp een brief  om een subsidie aan te vragen voor de start van een stadsdorp en tevens de weg vrij te maken dat andere stadsdorpen in hetzelfde stadsdeel die ook krijgen. Bijlage moet dan zijn een beschrijving wat je in jouw/jullie stadsdorp(en) van plan bent.

 

Amsterdam, 14 november 2014

 

Aan het bestuur stadsdeel ………..

 

 

Onderwerp: verzoek om een aanloopsubsidie voor Stadsdorpen Amsterdam

 

Zeer geachte Portefeuillehouder Zorg en Welzijn,

Zoals u bekend is, zijn er sinds enkele jaren meer dan twintig stadsdorpen opgericht in Amsterdam (stadsdeel). Dankzij deze organisaties het wordt tot op zekere hoogte mogelijk gemaakt dat ouderen langer zelfstandig in hun woning (huur of eigendom) kunnen blijven wonen. Er komen nog steeds meer stadsdorpen bij. Omdat ieder stadsdorp zich ontwikkelt naar de aard van de buurt en de initiatiefnemers, is de verscheidenheid groot. Sommige zijn voor 50- plussers, andere zijn voor alle leeftijden. Sommige hebben een duidelijk formele structuur, andere hebben een meer informeel karakter.

Deze organisaties passen in het patroon van de participatiesamenleving. Zij sluiten met dit initiatief aan bij de actuele ontwikkelingen. De participatiesamenleving is echter geen vervanging van de verzorgingsstaat. Wat onder het concept van de participatiesamenleving wordt bepleit, betreft immers juist hetgeen de verzorgingsstaat niet regelt te weten mantelzorg, vrijwilligerswerk, burenhulp, burgerinitiatieven, zorgcorporaties en buurtwinkels die door vrijwilligers open gehouden worden.

Voor het optimaal functioneren van een stadsdorp is het hebben van een centraal informatiepunt zoals een website en uitbrengen van nieuwsbrieven van wezenlijk belang. Sommige van de stadsdorpen hadden het voordeel dat zij konden beschikken over een startsubsidie en een ruimte om elkaar te ontmoeten, andere zijn nog niet zo ver en moeten improviseren.

Om de vitaliteit van de stadsdorpen in Amsterdam (stadsdeel)  te versterken wil ik namens de netwerkamsterdamsestadsdorpen.nl / (stadsdeel) verzoeken die stadsdorpen die nog een aanvraag indienen een bescheiden eenmalige bijdrage toe te kennen van 5000 euro als startsubsidie. Uiteraard gebaseerd op een gemotiveerde aanvraag en met een verplichting om na een jaar een verslag in te leveren wat met het geld is gedaan. De financiële controle van deze startsubsidie doen deze stadsdorpen zelf met behulp van een door hen aangestelde onafhankelijke kascommissie. Enkele hebben al een startsubsidie ontvangen om bijvoorbeeld een website op te zetten en om enkele organisatorische maatregelen te treffen. Het toekennen van startsubsidies zal de vitaliteit van de initiatieven zeer bevorderen en zal eveneens bijdragen het vertrouwen in de formele organisatie te herstellen.

 

In afwachting van uw antwoord,

Met vriendelijk groet

 

namens stadsdorp