Kennisbank

2015 – samenvatting activiteiten Kenniskring Zorg

 In 2015 is de Kenniskring zorg van stadsdorpen Amsterdam regelmatig bij elkaar geweest om de voortgang van een aantal activiteiten te bespreken, die allen te maken hebben met de ontwikkelingen in de zorg dit jaar en de eventuele rol van de stadsdorpen daarin. Tussentijds heeft het onderwerp zorg steeds op de agenda gestaan van netwerkbijeenkomsten en borrels, georganiseerd door het Platform stadsdorpen Amsterdam. De Kenniskring Zorg bereidde het onderwerp zorg voor en informeerde de deelnemers over de stand van zaken of peilde wat de koers zou moeten zijn.

Hieronder volgt een opsomming van de items die afgelopen jaar ter tafel zijn gekomen bij de leden van de Kenniskring. Indien gewenst is er meer gedetailleerde informatie beschikbaar (kenniskringzorg@gmail.com).

Profiel stadsdorp

Omdat elk stadsdorp net zoals elke buurt van vorm en inhoud verschilt is gekeken hoe het profiel van een stadsdorp eruit ziet in relatie tot zorg. Dat gaat van informeren en beetje preventie tot het ondersteunen van een stadsdorper bij het aanvragen van zorg. Het betreft hier een inventarisatie van hoe een stadsdorp zich op dat moment profileerde; dat kan met het verstrijken van de tijd overigens heel goed veranderen, afhankelijk van de ouderdom van de populatie en de mate van sociale cohesie.

Hulp bij het keukentafel gesprek

Bij het volgen van de ontwikkelingen van de wijkzorg en het lezen van de regelgeving blijkt dat bij het aanvragen van een aantal vormen van zorg bij de gemeente er een zogenaamd keukentafelgesprek wordt gehouden. De achterliggende gedachte van de overheid is bij dit gesprek dat er eerst gekeken moet worden of alle beschikbare informele zorg wel is ingezet. Immers alle veranderingen in wet- en regelgeving omtrent zorg zijn ingegeven om de zorg betaalbaar te houden. Omdat zo’n keukentafelgesprek zo belangrijk is voor het verkrijgen van de juiste hulp heeft de Kenniskring zorg een handleiding Hulp bij het aanvragen van wijkzorg opgesteld ten behoeve van deelnemers c.q. leden van de stadsdorpen. Voor drie dorpen werd bij een bijeenkomst over zorg een “keukentafeltheater” opgevoerd door de leden van de kenniskring om mensen te laten ervaren wat er gebeurt in zo’n gesprek en hoe belangrijk goede voorbereiding is. Voor één stadsdorp is een audio-opname gemaakt die op hun site te horen is.

Kennisvergaring en beleidsbeïnvloeding

De leden van de Kenniskring hebben afgelopen jaar alle ontwikkelingen over de wijkzorg op de voet gevolgd. Enerzijds om mede-stadsdorpers te kunnen informeren en op ideeën te brengen anderzijds om de plaatselijke overheid te kunnen attenderen op bijstellingen van of omissies in het beleid.

Hieronder volgen een paar voorbeelden:

  • Er zijn in verschillende stadsdorpen experimenten ontwikkeld en bijeenkomsten gehouden op het gebied van zorg, waar naast de professional ook het stadsdorp betrokken is. Andere stadsdorpen zouden dit kunnen navolgen.

Voorbeelden van experimenten zijn: het Occohofje in Stadsdorp Centrum-Oost, het Felicitatieproject Stadsdorp Wetering+ en ‘Bed in de buurt’ in Stadsdorp Zuid.

Voorbeelden van bijeenkomsten over zorg zijn: Dorpsplein bijeenkomsten in Stadsdorp Zuid en een jaarlijkse bijeenkomst over de ontwikkelingen in de zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt met bewoners, zorgprofessionals en de verantwoordelijken van het Stadsdeel.

  • Het optekenen van gevalsbeschrijvingen is belangrijk om te laten zien hoe het nu echt werkt voor de oudere buurtbewoner met een hulpvraag; hiervoor is door de Kenniskring zorg een gemakkelijk format Aan alle stadsdorpen is gevraagd indien er schrijnende situaties bekend zijn waar bijvoorbeeld de indicatie ontoereikend is deze aan te dragen met behulp van dit format.

Het doel van het bijhouden van deze gevalsbeschrijvingen is tweeledig:

1) het kunnen volgen hoe zaken binnen het steeds veranderende zorgveld in diverse stadelen verlopen, waardoor er op den duur een analyse van deze gegevens gemaakt kan worden. Aan de hand daarvan kan dan een gesprek worden gevoerd over de geboden kwaliteit van de zorg.
2) het kunnen terugkoppelen van de aldus verkregen informatie aan de verantwoordeijke voor de zorg in de stadsdelen en aan de zorgprofessionals.

  • Gesprekken zijn aan gegaan met belangrijke partners in Amsterdam(CliëntenBelangAmsterdam, de OuderenAdvies Raad, de gemeente Amsterdam en diverse bestuurscommissies uit verschillende Stadsdelen
  • Omdat de leden van de kenniskring goed verankerd zijn in hun buurt zien ze ook hoe de wijkzorg en de afstemming daarbij wordt vormgegeven. Zoals als eerder is aangegeven hanteert de gemeente een indeling van 22 wijken, die de Kenniskring als zeer grofmazig beschouwt. Een meer buurtgerichte ordening zou betere kennis en kunde opleveren van het wel en wee van de oudere buurtbewoner. Leden van de kenniskring zijn in andere steden gaan kijken hoe dat zou kunnen, waarbij de inzet en oplettendheid van de buurtbewoners nadrukkelijk betrokken wordt.
  • Een door de gemeente opgestelde agenda Informele zorg heeft geleid tot het schrijven van een brief aan de bestuurscommissie van een paar stadsdelen, waarin de bezorgdheid wordt uitgesproken over de geringe aandacht voor preventie en het bovenmatig inzetten van vrijwilligers. Nieuw is dat deze brief is ondertekend door een aantal stadsdorpen. De bestuurscommissie van stadsdeel Centrum heeft nu te kennen gegeven met een delegatie van de Kenniskring in gesprek te willen gaan. Of dat ook gebeurt in de andere stadsdelen is op dit moment nog niet bekend.
  • Teneinde mee te denken en te discussiëren over de ontwikkeling in de wijkzorg is er door een lid van de Kenniskring een speciaal blog gestart. stadsdorpspomp.nl.

Voornemens voor 2016

Communicatie

Inmiddels is er gekeken hoe het onderdeel Zorg van de website van stadsdorpen Amsterdam eruit zou moeten zien, wie het bijhoudt en voor wie dit onderdeel of gedeelten daarvan toegankelijk moet zijn. Hier is nog geen werkbare oplossing voor gevonden. Dit wordt in 2016 verder opgepakt door de Kenniskring zorg.