Kennisbank

Wat is een gebiedsmakelaar, de sociale basis en het Buurtteam

Gebiedsmakelaar:
Gebiedsmakelaars zijn een tussenpersoon tussen bewoners, ondernemers, organisaties in hun gebied en de gemeente. Gebiedsmakelaars houden overzicht over alle opgaven in de buurt. Ook zijn ze gesprekspartner voor de bestuurders van het stadsdeel. Gebiedsmakelaars zijn er voor de zaken die niet via meldingen bij de gemeente (via 14020 of meldingen.amsterdam.nl) op te lossen zijn. Gebiedsmakelaars zijn ook sparringpartners voor mensen en organisaties met ideeën of initiatieven. Voor een overzicht van alle gebiedsmakelaars kijk op deze website: Gebiedsmakelaars – Gemeente Amsterdam

Het is belangrijk voor jou als stadsdorp dat de gebiedsmakelaar goed op de hoogte is alle activiteiten van het stadsdorp en wie de bestuurders daarvan zijn. Spreek een keer met haar of hem af om met het bestuur kennis te maken. Spreek daarna met de gebiedsmakelaar af tenminste 2x per jaar om te overleggen over allerlei zaken, die in de buurt spelen. Tenslotte als tip om de gebiedsmakelaar een keer uit te nodigen op een informatiebijeenkomst voor bewoners, zodat ook je achterban kennis kan maken met de gebiedsmakelaar. Laat de gebiedsmakelaar vertellen wat hij of zij doet en waarvoor bewoners hem of haar kunnen inschakelen.

Sociale basis:

De sociale basis bestaat uit een breed en laagdrempelig aanbod van activiteiten en ondersteuning in de eigen buurt of wijk, om zelfredzaam te zijn, samenredzaamheid te stimuleren, talenten te ontwikkelen en mee te doen in de stad. De sociale basis is dus niet één persoon of organisatie. De sociale basis is het geheel van alle bewoners, vrijwilligers, organisaties en instellingen die erop gericht zijn om Amsterdammers die verminderd zelfredzaam of kwetsbaar zijn of te maken hebben met uitsluiting, te ondersteunen om hun zelfredzaamheid te vergroten en te voorkomen dat er zwaardere ondersteuning nodig is.

de sociale basis logo rgb 3769522310

Stadsdorpen vallen als bewonersorganisaties onder de sociale basis van de wijk of buurt waarin je opereert. In het kader van ontmoeting, gemeenschapsvorming, nabuurschap, activering, beweging en preventie spelen stadsdorpen reeds een belangrijke rol of kunnen stadsdorpen een belangrijke rol gaan spelen.

Buurtteam:

U kunt bij een buurtteam terecht voor al uw vragen op het gebied van zorg, welzijn, wonen, werk, geldzaken en veiligheid. Bijvoorbeeld als u moeilijk rond kunt komen of graag meer sociale contacten wilt. In elk buurtteam werken verschillende hulpverleners en ervaringsdeskundigen. De organisaties voor maatschappelijke dienstverlening en wijkzorg zijn onderdeel van de buurtteams. De medewerker van het buurtteam kijkt wat er nodig is om u te ondersteunen en wie u daarbij kan helpen. Vaak is dat de buurtteammedewerker zelf. Het buurtteam neemt een deel van de ondersteuning over die vroeger ambulante ondersteuning heette. Kan het buurtteam niet helpen, dan halen ze er een meer gespecialiseerd hulpverlener bij. Voor algemene informatie over het buurtteam: Hulp regelen via uw buurtteam – Gemeente Amsterdam  Voor een overzicht van het dichtstbijzijnde buurtteam kijk op deze website: Stadsdeel en activiteiten – Buurtteams (buurtteamamsterdam.nl)

buurtteam th 1860632118

Het is belangrijk dat het buurtteam in jouw buurt of wijk op de hoogte is van de activiteiten van jouw stadsdorp. Ook hier geldt dat het goed is een informatiemiddag te organiseren voor bewoners, waarin het buurtteam uitleg geeft over wat zij zijn en doen. Een informatiebijeenkomst beleggen voor bewoners samen met de gebiedsmakelaar is ook een optie. Mogelijk zijn zij bereid om alle kosten als koffie/thee en een borrel na afloop voor hun rekening te nemen omdat het goede exposure is voor hun werk.